NOVOGORIŠKA OBČINA JE 'PRIŠPARALA': Največ porabili za izobraževanje, najmanj na dražbah

Goriška

Kljub drugačnemu načrtovanju je Mestna občina Nova Gorica leto 2017 zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki. Prejemki so znašali 29,6 milijona evrov, odhodki 29,5 milijona evrov, presežek pa znašal 12.776 evrov. Svetniki so na današnji seji predlog zaključnega računa potrdili brez razprave.

Lani so prihodki znašali 90-odstotno realizacijo načrtovanih v sprejetem proračunu za leto 2017. Skupni prihodki so bili v primerjavi z letom 2016 manjši za 580.000 evrov. Davčni prihodki so bili manjši za 1,7 milijona evrov predvsem zaradi zamika zapadlosti odločb za plačilo nadomestila za uporabo zemljišč iz 2017 v leto 2018. Nedavčni prihodki so bili v primerjavi s predhodnim letom večji za 533.000 evrov zaradi večjih prihodkov najemnin za javno infrastrukturo.

Skupni odhodki v letu 2017 so znašali 29,5 milijona evrov oziroma 88 odstotkov glede na načrtovana. Glede na predhodno leto so bili večji za 2,76 odstotka. Lani so največ sredstev namenili področju izobraževanja, skupno kar 7,5 milijona evrov. Največ sredstev so namenili predšolski vzgoji, na drugem mestu je področje javne uprave, sledi področje gospodarske dejavnosti.

Svetniki so v nadaljevanju potrdili tudi letno poročilo sklada malega gospodarstva Goriške za lansko leto, se seznanili z delovanjem Goriške lokalne agencije Golea ter soglašali s spremembo odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v občini.

Za investicijske odhodke so v preteklem letu namenili 5,9 milijona evrov. Največ sredstev so porabili za investicije v izobraževanju, na drugem mestu je varovanje okolja in naravne dediščine ter področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti.

Sredstva, ki so bila rezervirana za nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah, so bila porabljena le 21 odstotno. Kot razlog je vodja finančno-računovodske službe Mateja Mislej navedla, da ni bilo razpisanih dražb za zemljišča ali objekte.

Deli novico:

Goricjano |  20 .04. 2018 ob  15: 16
Jaz bi si želel bolj drzne ukrepe, več za investicije, recimo nujno mesto Nova Gorica potrebuje še eno vpadnico, pa naj bo to že dolgo načrtovana "zahodna cesta" od Rožne Doline - predor pod Kapelo in nekje pri železniških rampah ven.
Tudi manjkajoči krak ceste mimo Qlandije do križišča pri Komunali je potreben, saj bi se tako razbremenila Vojkova cesta v delu pri krožišču pri sk8 parku in še in še.
Pa tudi kakšne nove oziroma preplestative ceste ali pločnikov na podeželju MONG, ter seveda kanalizacija kjer jo še ni in nujno kolesarske povezave (poti, steze), če se hočemo iti nek turizem na našem koncu.

Upam, da bo v naslednjem mandatu 2018 - 2022 več na teh investicijah in ne samo študije in subvencije in nevem kaj, v praksi pa ni nič storjenega.