Pravno obvestilo

PRAVILA ZA SPREMLJANJE KAMPANJE - DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018

 

Uredništvo Regionala bo volilno kampanjo spremljalo v skladu z novinarskimi standardi. O objavah vsebin povezanih z volitvami se bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z izkazanim interesom uporabnikov portala. Uredništvo Regionala ne bo nobeni politični stranki, kandidatom le teh - omogočalo brezplačno predstavitev ali objavo prispevkov. 

 

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Uporaba portala Regional.si (v nadaljevanju "Portal"), prav tako pa tudi prijava in registracija na Portalu, se šteje, da ste uporabnik portala (v nadaljevanju "uporabnik") in da se strinjate z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih ter jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe Portala in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča Portal. Za uporabo Portala med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru Portala, uporaba funkcij in storitev Portala, prav tako pa tudi prenos datotek in drugih vsebin iz Portala. Vsak uporabnik se tako zavezuje, da bo v celoti spoštoval te splošne pogoje uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oziroma prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

Vsebina splošnih pogojev uporabe predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med uporabnikom in družbo Regional d.o.o., s poslovnim naslovom Škocjan35/e, 6000 Koper, vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru.

Regional d.o.o. si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo preverjal, ali so se na Portalu splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo Portala, sicer se šteje, da z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Nekatere vsebine, objavljene na Portalu, morda niso primerne za mladoletne osebe. Uporabnik se zavezuje, da do teh vsebin ne bo dostopal, v kolikor pogojev iz prejšnjega stavka ne izpolnjuje.

Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v zvezi z uporabo Portala pa je za tak spor dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Kopru.

OSEBNI PODATKI

Uporabnik družbi Regional d.o.o. v smislu varstva osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da pridobljene uporabnikove osebne podatke uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Regional d.o.o. od uporabnikov zbira osebne podatke za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil. Če se bodo od uporabnika zbirali osebni podatki, bo uporabnik imel v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovali v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Prav tako bo uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, imel pravico zahtevati, da Regional d.o.o.  osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnika, dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če bo dokazal, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi preko uporabniškega vmesnika ali tako, da pošlje zahtevo na, na Portalu objavljen, kontaktni naslov.

V primeru, če bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, bo uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteval, da Regional d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Regional d.o.o.  se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če to sam želi. Uporabnik soglaša, da lahko Regional d.o.o.  njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Regional d.o.o. se zavezuje, da bo ravnal z vso potrebno skrbnostjo, da bo zagotovljena zasebnost podatkov, vendar opozarja, da so zlorabe, kljub temu možne. Regional d.o.o. se nadalje zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

UPORABA PORTALA

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo uporabljal besed ali besednih zvez ali objavljal vsebin, ki bi bile žaljive ali bi lahko škodovale časti ali dobremu imenu, ali ki bi pozivale h kakršnikoli obliki sovraštva, razdora ali nestrpnosti, ali ki bi spodbujale k drugi neenakopravnosti, ali bi predstavljale grožnjo.

Uporabnik se prav tako zavezuje, da ne bo Portala uporabljal v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in da na Portalu ne bo objavljal propagandnih in oglaševalskih vsebin.

Uporabnik se prav tako zavezuje, da pri uporabi Portala ne bo pridobival, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov. Prav tako se zavezuje, da ne bo vznemirjal ali motil drugih uporabnikov pri njihovi uporabi Portala.

Regional d.o.o. si pridržuje pravico do blokiranja uporabniških imen uporabnikov, ki žalijo, javno spodbujajo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, so prekomerno obsceni, oglašujejo, ali pri uporabi Portala na kakršenkoli način kršijo zakonodajo Republike Slovenije ali huje kršijo te splošne pogoje uporabe.

V primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe ali veljavne zakonodaje, se lahko Regional d.o.o. odloči za eno ali več sankcij zoper uporabnika. Sankcij za uporabnike je več vrst: opozorilo, začasna prepoved objavljanja, trajna prepoved objavljanja in blokiranje uporabniškega imena. Regional d.o.o. lahko uporabnika tudi naznani pristojnim organom. Regional d.o.o. se lahko v primeru kršitve teh splošnih pogojev uporabe po lastni presoji in po prostem preudarku sam odloči glede vrste sankcije. Regional d.o.o. svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.

V primeru sporov bo Regional d.o.o. vse potrebne podatke posredoval organom pregona ali sodišču.

 

Uporabnik se zavezuje, da bo registracijo na Portalu in prijavo izvedel le za sebe, nikakor ne na ime tretje osebe. Uporabnik je dolžan svoje geslo varovati kot dober gospodar. Za zlorabe povezane z geslom zaradi uporabnikove malomarne rabe, je odgovoren uporabnik.

Regional d.o.o. si pridržuje pravico, da po potrebi (tehnične izboljšave, odpravljanje napak, posodabljanje, itd.) lahko začasno prekine delovanje Portala.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ima Regional d.o.o. pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, za katere meni, da so neprimerne.

Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper Regional d.o.o., med drugim vključno z nepremoženjsko škodo (na primer za duševne bolečine). Uporabnik se prav tako odpoveduje morebitnim zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper družbo Regional d.o.o., iz naslova razžalitve.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Regional d.o.o. ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na Portalu in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na Portalu in za kakršnokoli morebitno škodo.

Portal je z vsemi svojimi vsebinami in storitvami ponujen brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali domnevanih, med drugim glede točnosti, natančnosti, izčrpnosti podatkov. Uporabnik se tako strinja, da prevzema popolnoma vsa tveganja v zvezi z uporabo Portala. Regional d.o.o. si pridržuje pravico kadarkoli prenehati z zagotavljanjem katerihkoli ali vseh vsebin in/ali storitev dostopnih na Portalu, prav tako si Regional d.o.o. pridržuje pravico, da ne bo zagotavljal vzdrževanja storitev in/ali vsebin. Regional d.o.o. ne jamči, da ne bo prekinitev delovanja in ne zagotavlja nepretrgane dostopnosti do vsebin in storitev na Portalu. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na Portalu kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost Regional d.o.o. Nadalje družba Regional d.o.o. ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala, katere avtorji so uporabniki portala.

Regional d.o.o. prav tako odklanja odgovornost za kakršno koli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek portala. V primeru, če uporabnik na Portalu opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti družbi Regional d.o.o.

Regional d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na Portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

 

VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI

Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke, druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek elektronske pošte oziroma posreduje prek spletnega obrazca ali na kakršen koli drugačen način, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno objavo.

Nadalje se uporabnik s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na družbo Regional d.o.o. izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oziroma sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom družba Regional d.o.o. pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine.

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Portal je bil ustvarjen za družbo Regional d.o.o.. Portal in vsak element, ki ga sestavlja, tako vsebina (med drugim tudi logotipi, fotografije, slike, sklice, ilustracije, besedila, glasbena dela, avdiovizualna dela) kot storitve, objavljene na Portalu, so last Regional d.o.o. in so predmet pravic intelektualne lastnine. Družba Regional d.o.o. je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z vsebino in storitvami in zgolj družba Regional d.o.o. je upravičena uporabljati navedene pravice intelektualne lastnine, pri čemer ima uporabnik zgolj pravico dostopanja do spletnega Portala. Z dostopom do Portala se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino Portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe. Uporabnik ima tako zgolj pravico do prikazovanja vsebine in uporabe storitev Portala zgolj na enem računalniku sočasno. Reproduciranje elementov na Portalu je dovoljeno zgolj v omejenem obsegu, če bi se to izkazalo za tehnično potrebno za prikazovanje vsebine in uporabo storitev dostopnih na Portalu. Uporabniki lahko prav tako za lastno uporabo, omejeno in zgolj na enem računalniku uporabljajo vsebine. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na Portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Regional d.o.o.

Ob primeru uporabe člankov, dela člankov, fotografij ter katerekoli druge intelektualne lastnine si Regional d.o.o. pridružuje pravico zaračunanja uporabe navedene intelekutalne lastnine po naslednjem ceniku:

1. Nepooblaščeno kopiranje z namenom komercialne uporabe (objava na drugih novičarskih portalih) članka ali  dela članka : 500 EUR + ddv 

2. Nepooblaščeno kopiranje, uporaba ali razširjanje fotografij, ki so intelektualna last Portala z namenom komercialne uporabe ( objava na drugih novičarskih portalih): 500 EUR + ddv 

3. Nepooblaščeno kopiranje, uporaba ali razširjanje delov fotografij, ali delov člankov z ali brez navedbo vira, brez potrebnega pisnega soglasja z namenom komercialne uporabe: 350 EUR + ddv 

 

OBJAVA POPRAVKA

Skladno z zakonom o medijih (ZMed) se je mogoče na članek ali prispevek odzvati s popravkom ali odgovorom. Popravek je zanikanje oz. popravljanje napačnih dejstev. oz. prikaz drugih nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerim se izpodbija oziroma bistveno dopolnjuje navedbe v prvotno objavljenem besedilu. Z odgovorom se navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo. Pri popravku, oziroma prikazu nasprotnih dejstev ali odgovoru morate dodati:

naslov članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,

datum objave članka, na katerega se nanaša vaše besedilo,

naslov popravka, prikaza nasprotnih dejstev ali odgovora (v nasprotnem primeru ga določi pooblaščena oseba uredništva),

svoj podpis (s pooblastilom, če pošiljatelj ni direktor),

svoj naslov in še zlasti telefonsko številko (za čim prejšnjo razrešitev morebitnih nejasnosti).

Zahteva se pošlje po priporočeni pošti na spodaj navedeni naslov ali jo dostavite osebno na način in v roku kot določa področni zakon.

Regional d.o.o.

v.d. odgovornega urednika Draško Golubar

elektronski naslov: drasko.golubar@regional.si 

Uredništvo Regional.si

Škocjan 35/e

6000 Koper

Pri prikazu nasprotnih dejstev bomo upravičenost objave presojali po zakonu o medijih in profesionalnih novinarskih standardih. Žaljivih besedil ne bomo objavljali, prav tako ne besedil, nesorazmerno daljših od prvotno objavljenega članka ali dela članka.