GIBANJE SVOBODA: Mestna občina Koper si zasluži več

Koper

V listi Gibanje Svoboda si želijo preboja, ki bo Mestno občino Koper ponovno postavil na mesto najrazvitejše občine v Sloveniji. Prihodnost občine vidijo v enakomernem in trajnostnem razvoju, kjer ni prostora za korupcijo in slabe prakse. V slovenskem prostoru bodo prepoznani po sodelovanju, spoštovanju, dialogu, strpnosti in povezovanju, tudi drugače mislečih. To želijo doseči z dobrim zgledom. Mestna občina Koper bo veljala za občino z bogato ponudbo delovnih mest z dodano vrednostjo in zavidljivim javnim servisom, za družinam prijazno občino, za občino, v kateri je zdrava hrana, ki jo pridelajo naši kmetje, ključ do zdravega življenja občanov.

V listi Gibanje Svoboda bodo zato aktivno sodelovali z Vlado Republike Slovenije pri realizaciji državnih projektov, ki so v preteklih letih žal ostali mrtva črka na papirju, kljub temu da so izrednega razvojnega pomena in omogočajo, da se s skupnimi močmi doseže preboj.

ZA! VODNO VARNOST ZA OBČANE SLOVENSKE ISTRE

Prizadevali si bodo za takojšnjo izgradnjo potrebne infrastrukture za zagotavljanje zadostne, trajnostne in dolgoročne vodooskrbe Slovenske Istre. Zato bodo podpirali vzpostavitev sistema malih in velikih vodnih zadrževalnikov (Kubed, Dragonja, Nova vas ipd.) ter izgradnjo namakalnih sistemov, ki bodo pripomogli k spodbujanju razvoja kmetijstva in samooskrbe. Prizadevali si bodo za nadgradnjo vodnega zajetja v Klaričih ter za povezavo vodovodov med Italijo in Rižanskim vodovodom Koper, izgradnjo povezovalnih cevi z Ilirskobistriškim vodovodom v Malnih ter za zagotovitev trajnih dodatnih vodnih virov za dolgoročno oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo.

Sodelovanje z Vlado Republike Slovenije

[???????????????????????? ????????č???????????? ????????????????????] V listi Gibanje Svoboda, bomo aktivno sodelovali z Vlado Republike Slovenije pri realizaciji državnih projektov, ki so v preteklih letih žal ostali mrtva črka na papirju, kljub temu da so izrednega razvojnega pomena in omogočajo, da s skupnimi močmi dosežemo preboj! Svobodno naprej, z vami???? Za občinski svet stranke Gibanje Svoboda v Kopru, 20.11.2022 obkrožite ✍???? številko 9️⃣✅ #gibanjesvobodaslovenskaistra #gibanjesvobodakoper #skupajzmoremo #povezovalno #spostljivo

Objavil/a Gibanje Svoboda Slovenska Istra dne Torek, 15. november 2022

ZA! ODPRAVO PROMETNE OBREMENITVE SLOVENSKE ISTRE

Takojšnja izgradnja prepotrebne prometne infrastrukture in izvedba ukrepov na področju izboljšanja mobilnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja občanov in razvoj gospodarskih dejavnosti.

Želijo si še bolj odločen pristop h gradnji 2. tira in čimprejšnji začetek aktivnosti za izgradnjo vzporednega tira (t. i. tretjega tira). Takoj je potrebno nadaljevati z načrti umeščanja in izgradnje hitre ceste med Koprom in Dragonjo, Bertoško in Serminsko vpadnico, nadaljevati z ureditvijo Šmarske ceste, vse s ciljem preusmeritve tranzitnega in kamionskega prometa z vsakdanjih poti občanov. Stremeli bodo k preprečitvi kolon v poletnih mesecih z nadgradnjo cestišča Šmarske ceste in s preusmeritvijo tranzitnega prometa iz/v Italijo na obvoznico od Škofij do Izole z optimizacijo vinjetnega sistema. Prizadevali si bodo za vzpostavitev morskih potniških linij, ki lahko ponudijo alternativo avtomobilu in celovito prenovo državnega javnega potniškega prometa. Ter za revitalizacijo območja na obalni cesti med Koprom in Izolo.

Kandidati za občinski svet z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom

ZA! BOLJŠI JAVNI SERVIS ZA OBČANE

Prizadevali si bodo za razvoj kakovostnih javnih storitev za kvalitetnejše življenje občanov. Stremeli bodo k oblikovanju lokalne samouprave, ki bo zmožna prevajati potrebe prebivalcev v izvedbene načrte. Spodbujali bodo enakomeren razvoj celotne občine, kar bodo dosegli s približevanjem javnih storitev podeželju. Mestno občino Koper vidijo kot občino vseh prebivalcev, ki jo krepi njena raznolikost. Občinska uprava je velikokrat edini stik občanov z lokalno oblastjo, zato bodo zagovarjali strokovno, pregledno in transparentno upravo, ki bo zagotovila prijetno izkušnjo vsem občanom. Zato bodo vzpostavili center za pomoč občanom, ki bo pomagal pri raznih upravnih postopkih.

Prizadevali si bodo za posodobitev in razvoj bolnice Izola v vodilno regionalno bolnišnico, ki v sodelovanju z Univerzo na Primorskem skrbi za izobraževanje prepotrebnega zdravstvenega osebja ter vzpostavitev temeljev za razvoj tretjega Univerzitetnega kliničnega centra v Istri. Zato je pomembna vzpostavitev dialoga z Univerzo na Primorskem in drugimi izobraževalnimi institucijami v Sloveniji, da se v Slovenski Istri vzpostavijo izobraževalni programi deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti, istočasno pa oblikuje ukrepe za ohranjanje turističnih poklicev. Zagovarjali bodo kompetentno in odgovorno upravljanje javnih zavodov in javnih podjetij.

Kandidati za občinski svet z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorjem Papičem

Razvoj občine bodo gradili s še večjim poudarkom na njenih prednostih, kot so multikulturnost, urejeno okolje, strateška lega in morje, dostopnost, prisotnost univerze in edinega slovenskega pristanišča, bogata kulturna dediščina in športna infrastruktura, zdrava in pestra gastronomska ponudba. Kdo vse so kandidati za občinski svet v Mestni občini Koper lahko preverite na tej povezavi.

Ekipa SVOBODE je pripravila ambiciozen, a hkrati uresničljiv volilni program, na podlagi katerega želi v prihodnjem mandatu razvijati občino. Za več informacij o vsebini programa in aktivnostih SVOBODE na terenu obiščite njihovo spletno in Facebook stran. Obiščete jih lahko tudi na Čevljarski ulici 40 v Kopru vsak dan med 16.00 in 18.00.