Izolska občina za spodbujanje podjetništva

Izola

Izolska občina je pred dnevi objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini za tekoče leto. Okvirna višina razpisanih nepovratnih proračunskih sredstev znaša 150.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 21. oktober.

Sredstva, ki se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči "de minimis", se v letošnjem letu razpisujejo za ukrepe spodbujanja začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, spodbujanja promocijskih aktivnosti podjetij ter za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij, so sporočili z občine.

Upravičeni prejemniki so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ter imajo sedež dejavnosti na območju občine Izola.

Predmet subvencije so upravičeni stroški, nastali v obdobju od 22. oktobra 2012 do 21. oktobra letos.

Pri spodbujanju začetnih investicij so pogoji za pridobitev pomoči, da se investira v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev, razširitev oz. razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v predelovalni, storitveni ali razvojno - raziskovalni dejavnosti. Pri tem se mora investicija ohraniti na območju občine vsaj dve leti po dodelitvi sredstev, izhaja iz razpisa, ki je objavljen tudi na spletni strani občine.

Upravičencu bodo sofinancirali le eno investicijo

Posameznemu upravičencu bodo sofinancirali le eno investicijo, ki predstavlja zaključeno celoto. Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 60 odstotkov upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije, maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije pa znaša 10.000 evrov.

Namen dela razpisa, ki se tiče spodbujanja promocijskih aktivnosti, je sofinanciranje upravičenih stroškov za udeležbo podjetnikov na sejmih doma in v tujini ter spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij. Pogoj za pridobitev pomoči je udeležba na sejmih doma in v tujini, pri čemer bo občina sofinancirala stroške najetja sejemskega prostora in postavitve stojnice. Posamezni prejemnik bo deležen 60 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ 3000 evrov.

Namen subvencioniranja stroškov za delovanje mladih podjetij je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbuditi nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva. Cilj javnega razpisa je znižati stroške mladim podjetjem.

Do sredstev so upravičene osebe, ki imajo sedež na območju občine, ki so registrirale dejavnost v skladu z obstoječo zakonodajo kot pravne ali fizične osebe ter na trgu opravljajo pridobitno dejavnost. Do subvencije pa so upravičeni subjekti, ki imajo registrirano dejavnost manj kot tri leta.

Višina pomoči lahko znese do 100 odstotkov upravičenih stroškov in največ tri leta za posameznega upravičenca. Posamezni vlagatelj lahko prijavi mesečno upravičene stroške največ v višini do 80 evrov za stroške računovodskih storitev, do 30 evrov za stroške članstva v obrtni zbornici ter 32 evrov za stroške pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vsi zneski so brez davka na dodano vrednost.

breda pečan |  31 .08. 2014 ob  11: 02
Županja Breda Pečan,občine Izole,naj kar kandidira za Izolsko županjo občine Izole. Kot mati županja občine Izole,bo morala, bolje prisluhniti za vse meščane in vaščane okoiških vasi od občine Izole. Županja Breda, bo morala imeti posluh za delavce: šol, vrtcev, tovarn, knjižničarje,glasbene šole, biroja, muzejce, galariste,policiste, gasilce, doma upokojencev, avtobusarje, komunalce, VDC, trgovce, gostince, hotelirje,bolničarje bolnice in zdravstvenega doma.Mati gospa županja Breda Pečan,občine Izole,obišče vzogojitelje vrtca,ravnateljico vrtca, šolarje,učitelje, ravnateljico šole,učence glasbene šole, ravnateljico glasbene šole,delavce VDC,šefico VDC,upokojence doma,delavce doma,direktorja doma,knižničarje in direktorico knjižnice. Kot mati županjo Bredo,obiščejo meščani,vaščani,direktor uprave občine in tajnica županje Brede. Izolska mati županja gospa Pečanova,se odeleži specialnih olimpijad za šolarje osnovnih šol in ljudi s posebnimi potrebami ki hodijo v VDC Izola. Županja Breda, reže trakove na otvoritvah v mestu Izola in po okoliških vaseh od občine Izole in potem tam meščani ali vaščani,prisluhnijo govoru od Izolske mati gospe županje Brede Pečan,občine Izole.
Če,bo kandidatka za Izolsko mati gospo županjo,občine Izole,zmagala ponovno za županjo,Izole, bo morala kot nova izvoljena Izolska mati gospa županja Pečanova,tudi kaj narediti za mesto Izolo, občino Izolo in okoliške vasi od mesta Izole.
Kot Izolsko mati gospo županjo občine Izole, bo čakalo, v občini Izoli,kar ogromno dela, v pisarni od županje Brede.Tudi za mesto Izolo, bo morala kaj postoriti,kot mati gospa županja,da bodo potem vsi meščani,in vaščani ponosni na svojo Izolsko mati gospo županjo Bredo Pečan.
Tudi turisti,iz drugih držav bodo ponosni na mesto Izolo in okolico v samem starem mestnem jedru mesta Izole.
Izolska mati gospa županja občine Izole,mesta Izole,gospa Breda Pečan,tudi ponosna na lepo staro mestno jedro mesta Izole in županja Izole, vesela na delavce komunale Izole.
Delavci komunalnega podjetja Izola, skrbijo, za čistočo v samem starem jedru mesta Izole,da je potem staro mestno jedro lepše za mesto Izolo.
Komunalci počistijo tudi vasi od mesta Izole, da so ponosni prav vsi vaščani, predsedniki krajevnih skupnosti in Izolska mati gospa županja,občine Izole, Breda Pečan, tudi ponosna na komunalce ki so počistili vasi in prav tako vaščani vseh vasi.
Županjo Bredo, občine Izole, čaka novi izivi za delo z gospodom direktorjem občinske uprave občine Izole,z občinskimi svetniki od gospe županje in tajnico županje Pečanove.
Izolska mati gospa županja,občine Izole,Pečanova,se sreča z Koperskim gospodom županom Borisom Popovičem iz mestne občine Koper,z Piranskim gospodom županom Petrom Bosmanom iz občine Piran,Koperskim gospodom škofom Jurijem Bizjakom iz škofije Koper,z predsednikom države gospodom Danilotom Turkom,predsednico vlade magistrico gospo Alenko Bratušek in drugimi gosti iz države Slovenije.
Izolska mati gospa županja,občine Izole,Breda Pečan,bo vodila ponovno občino Izolo,če bo seveda bila izvoljena za Izolsko mati gospo županjo občine Izole.
Da,ne bo od kandidatke za Izolske mati gospe županje Brede Pečanove,proti kandidat Izolski gospod župan magister Igor Kolenc,premagal svojo proti kandidatko za županjo občine Izole.
Potem bi kandidatka za Izolsko mati gospo županjo občine Izole,izgobila svojo poslanstvo in funkcijo Izolske županje občine Izole.
Lahko zmaga dosedanji Izolski gospod župan magister Igor Kolenc,za vodenje mesta Izole,občine Izole in njegova tekmica kandidatka za Izolsko mati gospo županjo,izgubila svojo poslanstvo in funkcijo županje občine Izole.
Potem Breda Pečan,kandidatka za Izolsko mati gospo županjo,izgubi svoje delo v pisarni od gospe županje Pečanove,deo za vodenje občine Izole in delo županje za vodenje mesta Izole.
Če,bi kandidatka za Izolsko mati gospo županjo,dobila veliko glasov na volitvah za županjo Izole,dobila veliko glasov od Izolanov, Izolank,vaščanov, vaščank,dobila veliko glasov za izvolitev nove Izolske mati gospe županje Brede Pečan,mesta Izole in občine Izole.
Izolski gospod župan magister Igor Kolenc,mesta Izole,občine Izole,ne bi kaj smel biti več na županjskem stolu od župana in v pisarni od župana Igorja Kolenca,ne bibi več imel nobenega dela več za župana,mesta Izole In občine Izole.
Potem,bi v občini Izoli,vladala novo Izolska mati gospa županja,Breda Pečan,ki bi vodila občino Izolo,mesto Izolo,sestanke z svetniki od županje Pečanove,delala z svojo tajnico županje in z direktorjem občinske uprave občine Izole.
Vso srečo vam želim kandidatka za Izolsko mati županjo,občine Izole. To vam želi Matic.