KOPRSKA OBČINA PODELJUJE SUBVENCIJE: Za male komunalne čistilne naprave je zagotovila 30.000 evrov (FOTO)

Koper

Mestna občina Koper je v prejšnjem tednu objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na območju občine za leto 2024. Za ta namen je v proračunu zagotovila 30.000 evrov. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. avgusta 2024.

Do nepovratnih sredstev so upravičeni lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Mestne občine Koper, s stalnim bivališčem v tem objektu oziroma na območju občine. Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, na katerih ni predvidena izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav.

Izjemoma se sofinancira tudi izgradnja MKČN za stanovanjske objekte na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa tehnično ni možna ali ekonomsko upravičena in kjer objekta ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za stanovanjske objekte, kjer je upravičencev več, je vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.

Mestna občina Koper je v proračunu za sofinanciranje zagotovila 30.000 evrov. Vsak upravičenec lahko za posamezni objekt vloži le eno vlogo za subvencijo. Tudi letos znaša delež pomoči za enostanovanjski objekt 40 odstotkov upravičenih stroškov, medtem ko bodo gospodinjstva, ki se bodo med seboj povezala, upravičena do višje, 50-odstotne subvencije. Višina subvencije za enostanovanjski objekt ne sme presegati 1.500 evrov, za več povezanih objektov oziroma večstanovanjske objekte pa znesek dodeljene pomoči ne sme biti večji od 3.000 evrov (za dva ali tri povezane objekte), 5.000 evrov (za tri ali pet povezanih objektov) oziroma 7.000 evrov (za šest ali več povezanih objektov).

Prijavitelji morajo vlogo z vsemi dokazili dostaviti osebno ali po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do najkasneje 30. avgusta 2024. Vse informacije o razpisu so dostopne na tej povezavi.