KS SV. ANTON OBJAVILA JAVNI RAZPIS: Iščejo najemnika gostinskega lokala s teraso

Koper

Krajevna skupnost Sveti Anton je objavila javni razpis, s katerim išče najemnika poslovnega prostora na naslovu Sv. Anton 1. Gre za gostinski lokal s teraso v pritličju večnamenskega objekta, ki se oddaja po izklicni mesečni najemnini 1.340 evrov. Za dodatnih 623 evrov mesečno oddaja tudi sosednji prostor s teraso. Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za nedoločen čas. Rok za oddajo prijav se izteče v torek, 22. februarja.

Poslovni prostor v večnamenskem objektu na naslovu Sv. Anton 1 krajevna skupnost oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti. Zgradba iz leta 1952 je med drugim sedež krajevne skupnosti, v njenih prostorih so še dvorana zadružnega doma in stanovanja. Približno 157,75 kvadratnega metra velik gostinski lokal z 88,48 kvadratnega metra veliko teraso oddaja po izklicni mesečni najemnini 1.340 evrov. Ponudniki imajo poleg tega možnost, da skupaj z gostinskim lokalom najamejo tudi sosednji prostor s teraso v skupni izmeri 105,37 kvadratnega metra, za mesečni najem katerega bodo morali odšteti vsaj 623 evrov mesečno.

Izklicna mesečna najemnina za najem obeh prostorov znaša skupaj 1.963 evrov.

Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini ter imajo do Krajevne skupnosti Sveti Anton in Mestne občine Koper poravnane vse finančne obveznosti. K ponudbi morajo ponudniki priložiti še dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih mesečnih najemnin, dokazilo o referencah v gostinski dejavnosti in dokazilo o finančni sposobnosti. Da bodo prijave popolne, morajo zainteresirani predložiti še dokazilo o pravnem statusu, izjavo o izbiri najema z ali brez dodatnega lokala, potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, opis nameravane investicije, program izvedbe dejavnosti, soglasje za obdelavo osebnih podatkov, izjavo o nepovezanih osebah in podpisan predlog najemne pogodbe. Razpis je objavljen tukaj.

Rok za prijavo se izteče v torek, 22. februarja. Ponudniki morajo prijavo oddati priporočeno po navadni pošti na naslov Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – ponudba za najem", poslovni prostor na naslovu Sv. Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, na hrbtni strani pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 24. februarja, ob 16. uri na sedežu krajevne skupnosti.

Dodatna vprašanja ali pojasnila lahko naslovite na elektronski naslov kssvanton@gmail.com. Po predhodnem dogovoru prek telefonske številke 070 614 982 ali 031 742 832 si lahko poslovni prostor tudi ogledate.