ZAKLJUČENA JAVNA RAZGRNITEV OPPN ŠKOFIJE: To so pripombe občanov

Koper

Pred dnevi se je zaključil postopek javne razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Škofij. Načrt med drugim predvideva zaokrožitev obstoječega naselja z zasnovo zazidave s skupno zmogljivostjo 210 novih stanovanjskih enot. Občani so podali številne pripombe.

Območje OPPN obsega dva večja zaokrožena sklopa pretežno še nezazidanih poselitvenih območij v naselju. Z načrtovanjem komunalne opreme in programske zasnove bo omogočil urbano aktivacijo in racionalno rabo prostora: zagotovljene bodo površine za stanovanjsko gradnjo kakor tudi za javne, oskrbne in druge centralne dejavnosti, ki so potrebne za oskrbo lokalnega prebivalstva, piše v osnutku prostorskega akta.

Območje OPPN obsega dobrih 19 hektarjev in dve zaokroženi celoti - območje nad šolo in območje ob Parenzani. Na obeh območjih je načrtovana dopolnitev in zaokrožitev naselja ter druge vsebine.

Zasnova zazidave s skupno okvirno zmogljivostjo 210 novih stanovanjskih enot načrtuje več zazidalnih tipov stanovanjskih stavb, od prostostoječih eno- in dvostanovanjskih stavb do dvojčkov, vrstnih hiš in večstanovanjskih stavb. Hkrati se načrtuje ureditev območja nad šolo kot rezervatno območje za bodoče potrebe šole in vrtca ter kot skupne javne zelene in odprte površine. Na območju ob Parenzani pa se vzpostavi razširjen osrednji javni odprti prostor središča naselja s celovito prenovo obstoječih odprtih površin ter ureditvijo novega trga oz. ploščadi.

Kot so spomnili na koprski občini, se je postopek javne razgrnitve šele zaključil, občina pa bo vse prejete pripombe in predloge javnosti pregledala, jih obravnavala in do njih zavzela stališče ter skladno s tem dopolnila dokumentacijo in dokument javno objavila.

Na podlagi pripomb javnosti in pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora bo mestna občina poleg tega skupaj z izdelovalcem prostorskega akta opravila uskladitev interesov in naročila dodatne strokovne podlage, s katerimi bo preverila možnosti sprememb predlaganih ureditev.

Kot so dodali na občini, so občani na javni obravnavi izrazili več pripomb glede poteka načrtovane javne infrastrukture, zlasti cestnega omrežja, in izpostavili nujnost prioritetne izvedbe južne obvoznice, ki bo nadomestila danes preobremenjeno cesto Škofije-Tinjan. Poleg tega so predlagali, da bi občina prednostno sprejela krovni občinski prostorski načrt.

Nadalje občani za območje nad šolo predlagajo prednostno izdelavo urbanistične zasnove in sprejem krovnega prostorskega akta, sprejetje OPPN pa pogojujejo s sočasno gradnjo južne obvozne ceste. Za območje ob Parenzani pa si želijo, da občina ponovno definira območje centralnih dejavnosti, trgovsko središče umesti v bližino bencinskega servisa in Parenzane ter predvidi umestitev cestne povezave Škrlač z Zgornjimi Škofijami. Med izraženimi predlogi je tudi začasen moratorij na prodajo občinskih parcel, so še navedli na mestni občini.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija